แม่ทัพภาค 3 เปิดพัฒนาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ และมอบกิ่งพันธุ์ไม้พระราชทาน

แม่ทัพภาค 3 เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ และบมอบกิ่งพันธุ์ไม้พระราชทาน ที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลทรงธรรม กำแพงเพชรที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวานนี้ พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ และ พิธีรับมอบ กิ่งพันธุ์ไม้พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลทรงธรรม  หมู่ 11 ตำบลทรงธรรม เชื่อมต่อกับเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายนิตพิชพนธ์ คูวัฒนาศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทรงธรรมร่วมพิธีเปิดโครงการเป็นจำนวนมากโครงการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากสภาพพื้นที่ของตำบลทรงธรรม เป็นที่ดอน 90 เปอร์เซ็นต์และราบลุ่ม 10% ตลอดแนวแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่นปลูกมันสำปะหลัง อ้อยและข้าว จากช่วงฤดูที่ผ่านมาพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยหลายหมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาดังกล่าว นายนิตย ปรีชา ราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม ได้ถวายฎีกาถึงมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรมม เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และขอรับงบประมาณสนับสนุน รายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมงบประมาณ 20 ล้าน ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลทรงธรรม ดังกล่าวโดยมีลักษณะเป็นแก้มลิงขนาด 180 คูณ 180 เมตรมีความลึก 7 เมตรคันดินลูกรังกว้าง 8 เมตร ขนาดของความจุ 110,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รองรับน้ำจากเชิงเขา ไหลลงสู่คลอง สามารถจะดูแลพื้นที่เกษตรรอบบริเวณนี้ได้ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ทำการเกษตรรอบบริเวณนี้ ได้สูบน้ำจากคลองไปหล่อเลี้ยงสวนแตงโม ในปีหน้าจะมีน้ำเต็ม ก็จะเกิดประโยชน์ของโครงการนี้จะช่วยภาคเกษตรและภัยแล้ง และเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากด้านการบริหารการใช้น้ำ ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ ตั้งกลุ่มและบริหารจัดการน้ำและดูแลหมู่บ้านข้างเคียงได้ โครงการนี้ทางจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรทาง อบต.ทรงธรรม ได้ร่วมมือกันทำโครงการนี้ โดยการรวบรวมงบประมาณซึ่งโครงการดังกล่าวที่แล้วสำเร็จ จะเป็นกลไกของโครงการนำร่อง ไปสู่ความสำเร็จและสามารถมีน้ำใช้ทางการเกษตรได้อย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมีชาวตำบลทรงธรรมจำนวน 4 หมู่บ้าน 670 ครัวเรือน จำนวนพื้นที่ 12,534 ไร่ และเขตตำบลนครชุม ที่ได้รับประโยชน์ด้วยจำนวน 2 หมู่บ้าน 414 คนเรือน พื้นที่ไร่นาจำนวน 6,044 ไร่จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน / วันที่พุธที่ 9 มกราคม 2562  /พิพัฒน์ จงมีความสุข กำแพงเพชร รายงาน