มอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาแก่สมาชิกศิลปาชีพ กพ.

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานรว่มด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่าชาดจังหวัดกแพงเพชร ในพิธีมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาแก่สมาชิกศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรนางนภา มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร เผยว่าโครงการศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 สืบเนื่องจาก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ภายหลังการเสด็จทอดพระเนตร พื้นที่โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขา บ้านสักงาม ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราษฎรเข้าเฝ้า ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ ทรงพบว่ามีราษฎรที่ยากจนเป็นจำนวนมาก ขาดแคลนที่ดินทำกิน มีอาชีพรับจ้างทำไร่อ้อย และปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งราษฎรเหล่านี้มีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงิน ผ้าปัก และจักสาน ได้อย่างสวยงามและมีฝีมือดีมีความประณีต น่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้ โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และให้มีการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพขึ้น เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยดำเนินการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพครั้งแรกที่บ้านสักงาม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกเริ่มแรก จำนวน 10 ราย นับจากนั้นได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ปัจจุบันเป็นกลุ่มศิลปาชีพ สมาชิกที่ผลิตชิ้นงานด้านผ้าทอ และผ้าปัก ราษฎรชาวไทยภูเขา จำนวน 10 กลุ่ม 4 ตำบล 3 อำเภอ รวมทั้งหมด  515 ราย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าป่าให้แก่สมาชิกศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 226 คน เป็นเงิน 561,140 บาท ทำให้สมาชิกศิลปาชีพจังหวัดกำแพงเพชร มีอาชีพและรายได้เสริม มีการสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชนเผ่า ซึ่งสมาชิกต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาแก่สมาชิกในครั้งนี้../ปชส. กพ./วันที่ 11 มกราคม 2562