วันเด็กโรงเรียนชากังราววิทยา คึกคัก

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  มอบหมาย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายกิตติศักดิ์ แก้วตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชากังราววิทยา อินทร์ชุ่มดีสารอุปถัมภ์นางสาวสุชีรา อภัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา กล่าวรายงานเนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไป โรงเรียนชากังราววิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตะหนักในสิ่งหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด
3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณในโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆสนับสนุน ขนม เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ อีกด้วย / วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562