ท้องถิ่นสรรเสริญครู จัดงานวันครูอุ่นไอรัก เชิดชูเกียรติครู

เช้าวันที่ 16 มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์  แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด งานวันครู “ท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 โดยใช้ชื่องานว่า งานวันครูอุ่นไอรัก”  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้มีการจัดนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้การจัดการงานครูท้องถิ่นในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น  ระดับจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร และชมรมครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  จัดขึ้นเพื่อให้ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำกิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้แด่ครูในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีพลัง สร้างสรรค์อนาคตของชาติให้มีคุณภาพ  นอกจากนั้นการจัดงานในวันนี้ยังเป็นการร่วมกันระลึกถึงพระคุณของครู บูรพาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้เป็นครูได้มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เป็นศิษย์จนเป็นผู้มีวิชาความรู้ได้ในปัจจุบันนายไอศูรย์  ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ่านสารวันครูของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  นายนริศ  ศรีโพธิ์  ครูอาวุโส กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงคุณบูรพาจารย์  จากนั้น นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ นำกล่าวคำปฏิญาณตน ทุกคนยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์  นอกจากนั้นมอบเกียรติบัตรเชิดชูครูดีศรีท้องถิ่น และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลผลงานต่าง ๆ  และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ร.ศ.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพาณิชย์  นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, สันนิบาตเทศบาล  โดย นายแสน ผิวลออ, ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายน้อย  พะโยม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และดร.ไอศูนย์  ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรลงนามเป็นพยาน   โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลงานทางวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ให้ความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับงานทางวิชาการตลอดจนบุคลากรระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเขตจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยในการฝึกงานและโครงงานด้านการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรม โครงการ อันเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านบุคลากร หรืองบประมาณ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรม โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยจะมีระยะเวลาในการร่วมมือกันตามข้อตกลง จำนวน 4 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งบรรยากาศการจัดงานวันครูในปีนี้จัดในรูปแบบงานอุ่นไอรัก ทุกคนต่างร่วมกันแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรม และยังได้รับเกียรติจาก นางสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์, นายไอศูรย์  ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, นางโชติกา  ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, นายสำเริง  พนมวาสน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายชรินทร์  ไชยยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานวันครู และ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ ยังได้มอบเงิน สมทบกองทุนชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น อีกด้วย