นายกกาชาดมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่บ้านเลขที่ 202 หมู่ 4 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเป็นประธานในการมอบบ้านให้กับ นายประภาส มะลิดวง อายุ 42 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการ ฐานะยากจน  โดยมีฝ่ายปกครองอำเภอลานกระบือ นำโดย นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ,นายฟัก นวลทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ นายเรียน จูด้วง กำนันตำบลลานกระบือ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษาในปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยาก มีรายได้น้อย มีความประพฤติดี ให้มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงถาวร สร้างขวัญและกำลังใจตั้งใจในการทำความดี และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพ สำหรับบ้านหลังนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 30,000 บาท และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ในอำเภอลานกระบือได้มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่ง สร้างความดีใจให้กับ นายประภาส มะลิดวง ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก//อภิมุข /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร