เฮียแดง เฮียหรั่ง มอบรางวัลใหญ่มัจฉา “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด”

คุณมนต์ชัย (เฮียหรั่ง) คุณธัญญา (ซ้อแรม)รุ่งชาญชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของ บริษัทโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด 

คุณสรวิชญ์ (เฮียแดง)คุณ ธัญวลัย (ซ้อแดง) ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะที่ปรึกษาของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีธันยบูรณ์สถาพร ได้พร้อมใจกันถอยรถจักรยานยนต์ 2 คัน  โดยมี คุณเพ็ญภัทร ภู่ภัทรกุล ประธานกรรมการบริษัท พีที ฮอนด้ามอเตอร์เซลส์ จำกัด ดูแลจัดการเพื่อนำไปมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อที่จะนำไปดำเนินการจัดเป็นรางวัลใหญ่รางวัลมัจฉากาชาด ตามโครงการที่กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนร่วมสนับสนุนรางวัล “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด”นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงาน ประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าว่าที่การอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหาเงินรายได้ในการดำเนินภารกิจด้านสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร พลังมวลชน และประชาชน ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของรางวัล “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-711420