คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดให้มีบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) เป็นการจัดบริการในระดับปฐมภูมิโดยอาศัยหัวใจของ เวชศาสตร์ครอบครัวคือ การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการจัดบริการ เพื่อตอบประเด็นความ ท้าทายของประชาชนที่ให้ความเชื่อถือ และไปรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสถานการณ์สุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และวิชาชีพอื่นๆ ร่วมกันดูแลประชาชนที่รับผิดชอบแบบองค์รวมในสัดส่วน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบการแพทย์ปฐมภูมิมีความเข้มแข็ง และยั่งยืนโรงพยาบาลกำแพงเพชร เริ่มเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันเปิดให้บริการครอบคลุมเต็มพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง โดยใช้สถานที่ที่เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นสถานที่ให้บริการ ประกอบด้วย คลินิกหมอครอบครัว ชากังราว คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกำแพงเพชร คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คลินิกหมอครอบครัวที่ใช้สถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านไตรตรึงษ์ รพ.สต.คณฑี รพ.สต.บ้านไร่ รพ.สต.หนองกรด รพ.สต.หนองปลิง รพ.สต.ท่าไม้แดง รพ.สต.นครชุม รพ.สต.แม่นารี รพ.สต.ปากอ่าง รพ.สต.หนองปิ้งไก่ รพ.สต.มอสมบูรณ์ และรพ.สต.วังตะเคียน รวม 16 ทีม โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป หากท่านเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ท่านสามารถไปรับบริการตามสถานที่ดังกล่าว ซึ่งจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ เสมือนมีญาติเป็นหมอที่สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลกำแพงเพชร หากจำเป็นต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติม จะได้รับการส่งต่อมาที่ศูนย์รับผู้ป่วยคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งเป็นช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ จะได้รับคำแนะนำในการมารับบริการที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วย โดยศูนย์รับผู้ป่วยคลินิกหมอครอบครัวจะเป็นผู้ประสานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกำแพงเพชร และคลินิกหมอครอบครัวในเครือข่าย การส่งต่อมารับบริการที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร และส่งกลับไปยังคลินิกหมอครอบครัวที่ใกล้บ้าน จะได้รับการดูแลแบบผสมผสาน ตั้งแต่การรักษาพยาบาลให้หายจากโรค การป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และการฟื้นฟูสภาพไม่ให้เสื่อมถอยหรือพิการ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การให้คำแนะนำให้ดูแลสุขภาพ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังกลับจากโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้เกิดการดูแลที่มีคุณค่า ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความสัมพันธ์ดุจญาติมิตร เป็นการทำความดีสร้างความผูกพัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบบสาธารณสุข จนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองของคนทุกกลุ่ม คนทุกวัย จนเกิดการสร้างสุขภาพจากตนเอง ครอบครัว และต่อเนื่องไปถึงชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป