ทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี 2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 107 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ปกครองต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอย่างยิ่งนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี 2561 ภายในลานอเนกประสงค์ โรงอาหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีถวายคำนับ พระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายสักการะ ก่อนที่จะกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับประทานทุน เข้ารับหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนายสมจิตร ประดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ผู้ปกครอง ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ โดยได้ทรงประทานทุนครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในส่วนต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดนั้น และในปีการศึกษาครั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ได้รับทุนจำนวน 107 คนและได้เบิกตัวผู้เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 107 คนเข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสร็จแล้วนายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นผู้แทนกล่าวพระราชดำรัสโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ว่า..ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจ กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้

การพัฒนาบุตรหลานของท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษา จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่าน มีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปในการนี้ นางสาววรรณวิษา กระต่ายเทศ เป็นตัวแทนผู้ปกครองในนามผู้เข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข  การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น และการที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง ข้าพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป นอกจากนี้แล้วพันเอกประสานแสงศิริรักษ์รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้การสนับสนุนก๋วยเตี๋ยวจำนวน 300 ชามโรงกลึงไพบูลย์จักรกลสนับสนุนไอศครีมจำนวน 2 ปั่นให้กับผู้ที่ได้ร่วมงานได้รับประทานกันอีกด้วย