กกต.ปชส.จับมือ ใส่ความรู้กฎหมาย กระบอกเสียง เลือกตั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวนารี โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร จัด สัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเป็นการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ และความเห็น เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชน อีกทั้งเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงถูกต้อง          โดยพิธีเปิดในครั้งนี้โดย นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเปิดงาน เนื้อหาสำคัญในการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ พ.ร.บ. การเลือกตั้งท้องถิ่น ,การบรรยายให้ความรู้ “กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดย นายณัฐภูมิ สุภาวิทย์ พนักงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ,การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และใช้สื่อยุคดิจิทอล”โดย นางสาวสุภา ชีวสิทธิยานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รํกษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร 

การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตย ที่คนไทยจะต้องมีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากสื่อมวลชนที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนเข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อด้วย ที่ต้องมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ไม่มีความผิดพลาดใดๆ ในการลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ส่วนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง  ต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในทุกระดับด้วย เพราะหลังจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อแล้ว จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นๆที่ใกล้ตัวมากขึ้น คือ การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด, การเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลเมืองหรือตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล ,การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกฎหมายการเลือกตั้งใหม่นี้ต้องมีการทำความเข้าใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจอย่างถูกต้อง//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกแพงเพชร