สมศักดิ์&วิจิตรา SCN Motor มอบจักรยานยนต์ 1 คันรางวัลใหญ่กาชาด

ประธานหอการค้าห่วงภรรยากรรมการกาชาดมอบรถจักรยานยนต์ 1 คันเป็นรางวัลใหญ่มัจฉา กาชาด“วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด”

          บริษัท เอสซีเอ็นมอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดโดยผู้บริหาร คุณสมศักดิ์ คุณวิจิตรา ขำสกุล เป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั้ง 3 สาขา คือสาขาเมืองกำแพงเพชร สาขาอำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ นอกจากนี้คุณสมศักดิ์ ขำสกุล ยังทำหน้าที่เป็นประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และ มาชิกทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพง ฯ ในทุกปีได้มอบรถจักรยานยนต์ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปเป็นรางวัลใหญ่มัจฉากาชาดในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง  โดยท่านนายกเหล่ากาชาด นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งกำหนดจัดงาน ประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าว่าที่การอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหาเงินรายได้ในการดำเนินภารกิจด้านสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ

          สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร พลังมวลชน และประชาชน ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของรางวัล “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-711420