แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เด็กมีศิล 5 รู้หน้าที่มัคทายกน้อย

บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด สนับสนุนการจัดงานมหกรรม ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา มีโรงเรียน 293 แห่งร่วมโครงการ ให้แผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สร้างเด็กให้มีศีล 5 และทักษะมัคทายกน้อยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ได้มีงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม  ศีลธรรมนำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้นที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี ดร.บุญรักษ์ รอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร   ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเกียรติร่วมในโครงการดังกล่าว และในกิจกรรมการเสวนางานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรยังได้รับความเมตตาจาก พระธรรมภาณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบรรยายหัวข้อเรื่องแนวทางการ พัฒนาต้นกล้า ความดีวิถีคุณธรรมดรเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดในนามของประธานคณะทำงานมหกรรม ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวนี้ว่า บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ตระหนักและมีแนวคิดว่า สภาพปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยนั้น เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากต่อการแก้ไข อันเป็นปัจจัยนำไปสู่ ปัญหาของสังคมอย่างมากมาย ขาดความเมตตาต่อกัน ก่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเป็นต้นจึงเห็นว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนั้น เป็นชาวพุทธมาแต่ก่อนเกิด แต่ขาดหลักธรรมคำสั่งสอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมอันดีงาม หากเราทุกคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมที่ดี เราจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยทาง บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษา ให้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 293 แห่งสำหรับในโครงการมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการนำศิล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมทักษะมัคทายกน้อย เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในกลุ่มโรงเรียนที่ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา และส่งเสริมการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน จากการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมถึงธรรมนำการศึกษา  จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดร.บุญรักษ์ รอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะกับบุคลากรครูผู้นำสถานศึกษา และได้บรรยายหลักวิชาการศึกษาพร้อมคำกล่าวสนับสนุนโครงการจากภาคเอกชน บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ตรงกับนโยบายศึกษาธิการ ของกระทรวงหลัก ทั้งด้านการศึกษาที่ต้องการมุ่งหวัง ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้มีศีลธรรม แล้วนักเรียนเหล่านี้จะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของศีล 5 ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติและร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำผู้ช่วยเหลือด้านศาสนพิธีต่างๆ ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสร็จแล้วเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ มอบโล่คนดีศรี (สพฐ.) สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน 7 แห่ง ที่ผ่านการประเมินประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านวังชะโอน โรงเรียนบ้านลานหิน โรงเรียนบ้านหัวยาง โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ และท้ายสุด ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าโครงการใหม่จำนวน 77 โรงเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดเขต 1 จำนวน 27 โรงเรียนและเขต 2 จำนวน 50 โรงเรียน