กกต.ประชุมชี้แจงกฎหมาย กกต.เขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สส.

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 อาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรได้ประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ กกต.เขต ผอ.กต.เขต อนุกรรมการประจำเขต นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานเขต และเจ้าหน้าที่การเงิน/ ธุรการนายสมบูรณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมชี้แจง แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมได้ชี้แจงการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทอำนาจหน้าที่ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรชี้แจงวิธีและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งและความผิดเกี่ยวข้องกฎหมายเลือกตั้ง โดยกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองชี้แจงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพรรคการเมือง โดยงานการมีส่วนร่วมและพรรคการเมือง– วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

– สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 4-8 ก.พ.62 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กำหนด หอประชุมมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหลังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร