กำลังใจคนป่วย นายอำเภอหนึ่งเยี่ยมติดเตียง

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร นายเอกวุฒิ แตงดารา สาธารณสุขอำเภอ, รพ.สต., อส.ม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ในพื้นที่ อ.โกสัมพีนคร  ร่วมด้วย ร.ท.เอกพงศ์ โชคธันยนันท์ สัสดีอำเภอ, ร.ต.สายรวม วังอินทร์ รองหัวหน้า ชป.รส.อ.โกสัมพีนคร, นายอิสระพงษ์ มิ่งเมืองมูล ท้องถิ่นอำเภอ และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ฯลฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้ขับเคลื่อนภารกิจทั้งในส่วนของการลดจำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงการดูแล​คุณ​ภาพชีวิตประชาชน​ในทุกช่วงวัย ตลอดจนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม  โดยนำเงินจากกองทุน “คนโกสัมพีนคร ไม่ทอดทิ้งกัน” มาเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น พร้อมประสานบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการฯ สร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร พร้อมปลูกฝังความรักสมัครสมานสามัคคีอย่างยั่งยืนสืบไป //ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร