อ.โกสัมพีฯประชุมมอบนโยบาย จู่โจมตรวจเยี่ยว..ไม่เจอ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร  ร่วมด้วยปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงภารกิจในพื้นที่ของ อ.โกสัมพีนคร เช่น รายละเอียดการจัดกิจกรรมในงาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 (18-27 กุมภาพันธ์ 2562), การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการและบุคลากรของรัฐตามระเบียบ/กฎหมาย, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน, กิจกรรมจิตอาสา, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และสาธารณภัย รวมถึงมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง) ตลอดจนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ … ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ประสานบูรณาการร่วมกัน ให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยวันนี้นางสาว​นภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ.โกสัมพีนคร ด้วย (ผู้แทนจากทุกตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 200 คน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอำเภอ)จากนั้นนายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมปลัดอำเภอ​ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผปค., ผรส.) ทุกคน รวมกว่า 150 คน ได้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ  ผลการปฏิบัติลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด