กศน.จัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลและการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการจัดการประชุมฯ ดังกล่าว//พิมพ์พจี : ถ่ายภาพ