“บุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีตำบลช่องลม”วัฒนธรรม “ไทยอีสาน”

“บุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีตำบลช่องลม” วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “ไทยอีสาน”  ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านเกศกาสร หมู่ที่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยเทศบาลตำบลช่องลม ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “ไทยอีสาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น “ไทยอีสาน” และแสดงออกถึงความรักความสามัคคี เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กิจกรรมสำคัญ คือ ให้ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมกันไว้ที่ลานชั่วคราว บริเวณสนามโรงเรียนบ้านเกศกาสร แล้วประกอบพิธีกรรมตามประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีตำบลช่องลม อาทิเช่น การนำข้าวมาโฮมบุญ การสู่ขวัญข้าวขวัญน้ำ การถวายทานข้าว การถวายผ้าป่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสาน การละเล่นต่างๆการแสดงวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน พื้นถิ่น การแสดงสินค้า OTOP การจัดนิทรรศการวิถีถิ่น ซุ้มเสริมการอ่านของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานกระบือ/ อภิมุข สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร