ชุมชนประชาคมพิจารณาผ่าน(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4

ชุมชนประชาคม พิจารณาผ่าน(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้สำหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันพิจารณา เสนอ และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอย่างยั่งยืนต่อไปในการนี้ นายระพิน ดิษทับ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้นำเสนอ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และหลังจากที่ประชุมได้รับฟังและพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จากนั้น นายกเทศมนตรีก็จะประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาได้ต่อไป