อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน

โครงการอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน ประจำปี 2562 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน ประจำปี 2562 โดยมี นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณพีชญาดา ตาอ้าย ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) มาเป็นวิทยากรรับเชิญ
สำหรับการจัดโครงการ โครงการอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน ประจำปี 2562เนื่องด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประ ชาชน ซึ่งปัจจุบันสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประชาชนมาใช้บริการ เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ตามสภาพความเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้นการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิและขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการมาติดต่อขอรับบริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียนขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้เป็นอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎร ซึ่งจะเป็นตัวแทนของสำนักทะเบียน ฯ ในการช่วยเหลือ แนะนำ แบ่งเบาภารกิจให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่น และสิ่งที่สำคัญ คือ ประชาชนจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ
โครงการอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับความรู้ด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นตัวแทนของสำนักทะเบียน ฯ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น สำหรับติดต่อกับงานทะเบียนราษฎรให้กับนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนของตนเอง ตลอดจนไปสู่ครอบครัว หรือสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้
3. เพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุกของสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม