คสช.คืนเก้าอี้ นายก อบจ.สุนทร รัตนากร ส่วน สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม นั่ง รอง ปธ.สภาฯ

คสช.คืนตำแหน่ง นายก อบจ.นายกสุนทร รัตนากร กลับปฏิบัติหน้าที่ ส่วน สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบจ. คนที่1 แทนตำแหน่งที่ว่างลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562 เวลา  13.30 น.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  1  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชากังราว  ชั้น 1 อาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  โดย นายวุฒิชัย สมชัยมงคลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมครบองค์ประชุม ด้านฝ่ายบริหารนำโดย นายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ประชุมนัดแรกหลังจากถูกพักราชการไป 2 ปีตามมาตรา 44 และหลังจากตรวจสอบไม่พบความผิดปกติในการบริหารราชการท้องถิ่น ได้รับการประกาศให้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ให้กลับมาดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม และ นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัด อบจ.กำแพงเพชร นำข้าราชการทุกส่วนกลองงานร่วมประชุมพร้อมเพรียงนอกจากนี้ก่อนการประชุมทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติจาก นายวิรุธ ปัญญาอินทร์ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร ได้บรรยายถึงข้อกฎหมายและข้อห้ามที่อาจจะมีส่วนได้เสียกับข้าราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ที่มีกฎหมายใหม่ มีความละเอียดอ่อน ที่อาจจะทำให้เข้าข่ายกระทำผิดต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ อันจะเป็นผลต่อความเสียหายเนื่องจากเข้าข่ายไปกระทำผิดกฎหมายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เน้นย้ำถึงความเป็นกลาง จึงได้มาให้ข้อแนะนำกับข้าราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ระมัดระวังการปฏิบัติตนส่วนประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  25 กันยายน  256 1เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง  ขออนุญาตให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ติดตั้งเครื่อง ATM ณ บริเวณสนามกีฬาชากังราว   (ริงปิง)  ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ 6 ตารางเมตรเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมและการโยธา ในที่ประชุม นายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับการคืนตำแหน่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ได้กล่าวกับที่ประชุมถึงนโยบายและแนวทางความตั้งใจในการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อจากนี้ว่า คงจะต้องกลับไปดูเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยังคงค้างคาไว้จำนวนหลายเส้นทาง อันเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ในด้านการคมนาคมการสัญจร การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรต่างๆ จึงได้ขอความร่วมมือกับสภาและข้าราชการรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนจังหวัดกำแพงเพชร ทางด้านยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆที่รับมอบหมายจากส่วนกลางโดย อบจ.มีหน้าที่ให้การสนับสนุนโครงการนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆให้เสร็จสิ้นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น สืบเนื่องจากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ลาออกไปสู่สนามการเลือกตั้งใหญ่ ประกอบไปด้วย นายพลเดช ศรีแปลงวงศ์ นายปรีชา เพ็งภู่ และ นายเรวัตร์ อินทพงษ์ รองประธานสภาที่ได้ลาออกไปพร้อมกัน ในที่ประชุมได้กำหนดการเลือกตั้งรองประธานแทนตำแหน่งที่ว่างลง ผลปรากฏว่าในที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายชัยยศ ตั้งนิยมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขต 2 ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปรากฏว่าในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่น นายชัยยศ ตั้งนิยมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขต 2 และยังเป็นอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง เมื่อปีพ.ศ 2551 ได้รับตำแหน่งที่มีเกียรติปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรคนที่ 1 ต่อไป//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร