ผู้ตรวจ สธ.เขตสุขภาพที่ 3 เปิด OPD No Walk-in รพ.กพ.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
เปิดโครงการดำเนินการ OPD No Walk-in 

นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ได้ทำพิธีเปิดโครงการ OPD  No walk-in โรงพยาบาลกำแพงเพชร  ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการที่ต่อเนื่องจากการดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกหมอครอบครัว โดยจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพไปอยู่ประจำ  เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์ประจำตัวของตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ สามารถให้การดูแลรักษาประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรทั้งหมดแล้วนั้นประชาชนในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จึงสามารถใช้บริการได้ที่คลินิกหมอครอบครัวของตนที่เปิดใกล้บ้านได้ เมื่อมีปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คลินิกหมอครอบครัวจะเป็นผู้ดำเนินการประสานการส่งต่อ พร้อมทั้งรับดูแลต่อเนื่องเมื่อกลับไปอยู่บ้านและดูแลต่อในชุมชนการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกำแพงเพชรลดลงได้มาก ช่วยลดความแออัด และระยะเวลารอคอยที่แผนกผู้ป่วยนอก  เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการ OPD  No Walk-in ขึ้น  โดยผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาโดยผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  ซึ่งจะทำให้มีเวลาตรวจรักษาโดยละเอียดและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น   เป็นการยกระดับการดูแลด้านสุขภาพประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับประชาชนที่ไปรักษาที่คลินิกหมอครอบครัวเมื่อถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยช่องทางด่วน  ซึ่งระบบนี้จะมีความเหมือนในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย เป็นต้น  เป็นการเปลี่ยนจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบนัด  สอดรับกับทิศทางของการการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ในขณะเดียวกันผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินยังสามารถใช้บริการ 1669 หรือยังมารับบริการที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้เช่นเดิมแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวว่า  “โรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความมุ่งมันจะพัฒนาระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของประชาชนด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านด้วยคลินิกหมอครอบครัวทั้ง 16 ทีม ทำให้ประชาชนมีแพทย์ประจำครอบครัว ในขณะเดียวกันพัฒนาระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ลดการมาโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยไม่จำเป็นทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวเฉพาะทางสามารถทำงานได้เต็มขีดความสามารถ ทั้งยังสามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่องร่วมกับแพทย์ประจำคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ”/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร