มอบอาคารร่วมใจเพื่อการศึกษาพิเศษ และประชาชนทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่14กุมภาพันธ์2562 เวลา09.00น. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์(วิชัย อภิฐาโน) นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธานในพิธีมอบอาคารร่วมใจเพื่อการศึกษาพิเศษ และประชาชนทั่วไป ณ อาคารร่วมใจเพื่อการศึกษาพิเศษ หลังที่ว่าการอำเภอปางศิลาทองร่วมด้วยหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ร้านค้าและชาวอำเภอปางศิลาทอง โดยมี นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ โดยอาคารหลังนี้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้บริการบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการในอำเภอปางศิลาทอง เพื่อให้เด็กพิการในอำเภอปางศิลาทอง เข้าถึงการให้บริการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ ปัจจุบันมีนักเรียนรับบริการบำบัดฟื้นฟู จำนวน23คน แบ่งตามประเภทความพิการดังนี้ นักเรียนที่มีความพกพร่องทางการเห็น1คน เด็กที่มีความพกพร่องทางสติปัญญา 7คน เด็กที่มีความพกพร่องทางร่างการหรือการคลื่นไหวหรือสุขภาพ 4คน พิการซ้อนจำนวน 11 คน