จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ พื้นที่บ้านท่าคูณ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ พื้นที่บ้านท่าคูณ ม.1 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร   ร่วมด้วย ร.ต.สายรวม วังอินทร์ รองหัวหน้า ชป.รส.อ.โกสัมพีนคร, นายยงยุทธ บดีรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร,​ รพ.สต.ท่าคูณ, อบต.โกสัมพี, นางนงค์คาน ถีติปริวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 พร้อมผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่, อส., อส.ม., นักเรียน และประชาชนจิตอาสาฯ​ รวมกว่า 80 คนได้ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ พร้อมปรับภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในบริเวณวัดท่าคูณ และโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร  ทั้งนี้ อำเภอโกสัมพีนครได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฯ ทั้งการบูรณาการในภาพรวมของอำเภอทุกเดือน และขยายผลดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปตามส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ รวมถึงหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน และวัดทุกแห่งในพื้นที่ ”บวร” เพื่อปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี สร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบร่วมกันในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ฯลฯ//สิงห์เหนือ/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร