สร้างเสริมประสบการณ์ ประกวด ปลาสวยงาม คึกคัก งานว่าวชากังราวไทย

 

วันนี้มีความบันเทิงสำหรับเยาวชนในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 19 นอกจากมีกิจกรรมประกวดว่าวไทย ก็ยังมีกิจกรรม ประกวดปลาสวยงามซึ่งจะจัดควบคู่กันมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้การประกวดปลาสวยงาม จัดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนสิริวัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิง ซึ่งในแต่ละปีนะครับ การประกวดปลาสวยงามก็จะมี เด็กๆในชุมชน ที่เลี้ยงปลากัดไทย ปลากัดจีน และปลาหางนกยูง นำมาประกวดกัน ซึ่งทางเทศบาลก็จำกัดเฉพาะเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปและเยาวชนไม่เกิน 18 ปี ก็ได้รับความสนใจนะครับ มีปลาทั้ง 3 ชนิดมาประกวดกันคึกคักเหมือนเช่นทุกปี   ถึงแม้ว่าจะมีรางวัลไม่มากนัก พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรมอบให้ นักเลี้ยงปลาเหล่านี้ก็ยังคงนิยม ที่จะนำปลามาประกวดกัน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติดต่างๆ  นอกจากนี้การเลี้ยงปลา และนำมาประกวด ก็ยังได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิดของปลา และธรรมชาติของปลาทั้ง 3 ชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ต่อไปในอนาคต เนื่องจากปลาสวยงาม นับเป็นอาชีพเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ที่ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ  95 ประเทศในช่วงปีระหว่าง 2556-2560 มีปลากัดส่งออกไปประมาณกว่า 20 ล้านตัวต่อปี และสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 115 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้น  และล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไฟเขียว ให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และการโดดเด่นให้สะท้อนเห็นความเป็นไทย ปลากัดไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้ ซึ่งนับเป็นสัตว์น้ำเพียงชนิดเดียวของไทยที่มีลักษณะดังกล่าว การตัดสินจะเห็นได้ว่า กรรมการต่างทำหน้าที่กันอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นขั้นตอนโดยยึดหลักมาตรฐานความสวยงามของปลาเป็นสำคัญ และเท่าที่สังเกตพบว่า เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาในการพิจารณา ปลาที่ส่งเข้าประกวดกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานให้มากที่สุด ทั้งนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม การเลี้ยงปลาสวยงาม ให้เป็นที่นิยมและแพร่หลาย  เพื่อที่จะสามารถประกอบเป็นอาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ชากังราวว่าวไทย นั้น นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา นายนบพร ปานชัย และนางโชติกา ฐิตะชนัคภัค รองนายกฯ  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดฯและกองการศึกษา กองสวัสดิการฯได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ต้องการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักศิลปะการประดิษฐ์และรู้จักวิธีเล่นว่าว ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแข่งว่าวไทย และประกวดปลากัด หางนกยูงให้เด็กเยาวชนคนในชุมได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักสามัคคีและยังใช้โอกาสนี้รณรงค์ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย