โรงเรียนชากังราววิทยา มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาปี 61

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางสาวสุชีลา อภัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน / นักศึกษาสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
-ระดับการศึกษาภาคบังคับ / มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 133 คน
-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ปวช. จำนวน 20 คน
รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 184 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน อีกด้วย