ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนทรัพย์ทวี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  นางปัทมาพวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้ปัฎิบัตงาน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยไม่คิดมูลค่าโดยในวันนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ลงทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ในชุมชนทรัพย์ทวี และขอให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เรียบร้อยแล้ว นำสัตว์เลี้ยงของท่านมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกรุณานำสุนัขหรือแมวที่มีอายุ 3 เดือน ขึ้นไป มารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และโปรดนำเหรียญเครื่องหมายรับรองการฉีดวัคซีน แขวนคอสุนัขของท่านและเก็บหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณาอย่าให้ที่อาศัยและอาหารแก่สุนัขจรจัด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน และหากพบว่าสุนัขตัวใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า โปรดแจ้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป