เข้มแข็ง..!!อสม.เทศบาลเมือง กพ.อบรม รุก..ป้องกันโรคชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2562 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ร่วมด้วยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชชาชีพปฏิบัติการ และนางจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง
1. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ การป้องกันและควบคุมโรคคอตีบ บาดทะยัก
โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
2. การป้องกันและควบคุมโรคไข้หูดับ (สเตรปโตคอคคัส ซูอิส)
โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชชาชีพปฏิบัติการ และนางจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
พร้อมกันนี้นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า อีกด้วย
โดยมี อสม.เข้ารับการอบรม จำนวน 205 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร