ร่วมด้วยช่วยกันบ้านเมืองสะอาดด้วยมือของเรา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณพื้นที่หน่วยงานราชการ ที่มีประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น ทั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งสวนสาธารณะ ตรอกซอกซอยในชุมชน ล้างทำความสะอาด เป็นการลดมลภาวะทางสายตา และรกษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ลดปัญหาฝุ่นละอองที่คละคลุ้ง สร้างปัญหาให้กับระบบทางเดินหายใจ และลดฝุ่น PM 2.5 ในย่านชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ปรับภูมิทัศน์ ลดปัญหาขยะ สร้างจิตสำนึกร่วมกัน เพื่อให้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสวยงาม เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ด้วยความปรารถนาดีนายชัยวัฒน์ ศุภพอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมา ณ ที่นี้