ผู้ว่าฯนำข้าราชการเหล่ากาชาดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าฯ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดฯ พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง  , นางสมจิตร  หุตะเสวี  รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่น 2/2561 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์จังหวัดกำแพงเพชรบรรยายซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ // รอบรั้วกาชาด