ติดตามการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ร.ร.ท 3

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2562 ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  นายอภิวิชญ์ ธิรินทอง นสถ.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ( อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม )โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานคอยต้อนรับ เนื่องด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 ( อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม ) ได้ดำเนินการจัดทำ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เล่นตามพ่อตามแนวทางของสมเด็จย่าที่มี ดิน น้ำ ทราย ไฟ ลม ตามธรรมชาติ ให้พระราชโอรสธิดา โดยใช้ทฤษฎีของนักจิตวิทยาเด็ก เราจึงได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นอัจฉริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ดี และสมบูรณ์ โดยโรงเรียนเทศบาล 3 เริ่มต้นการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจะขยายฐานเรียนรู้ให้ครบทั้ง 5 ฐานต่อไป