แถลงข่าว…เยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีการแถลงสื่อมวลชน เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯและเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยแถลงที่พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ. ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คุณชรินทร์ ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คุณประคอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) คุณไสว ชัยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย สื่อมวลชนสังกัดสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรทั้งนี้โครงการดังกล่าวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนครั้งที่ 6  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ณห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอาเซียน ได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกัน และเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านนาฏศิลป์อาเซียนให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียนนักศึกษาจากประเทศอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ประเทศศรีลังกา และกลุ่มเป้าหมายจำนวน 350 คนประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษาจากประเทศอาเซียน นักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.กำแพงเพชร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมีหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนดำเนินงานนี้ได้แก่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ศิลป์ในสวนภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างมากมายอาทิเช่น การแสดงนาฏศิลป์อาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ) กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เช่น ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแสดง “รำถวายพระพร” (โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) กิจกรรมตลาดอาหารพื้นบ้านเมืองกำแพง( โดยเรือนไทย) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย( โดยวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร) กิจกรรมศิลป์ในสวน “การประกวดดนตรีไทย “ วงดนตรีไทยประเภทปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่” ในวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 (โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม )/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร/Kpp News รายงาน