ผู้ปกครองชื่นมื่น บัณฑิตน้อยจบการศึกษา ร.ร.เทศบาลเมืองฯ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางศศิธร ศริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและบัณฑิตน้อยในวันนี้เป็นกุศโลบายที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยกิจกรรมของวันนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆมีความก้าวหน้า ในชีวิตเพราะการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ การศึกษาจะบรรลุผลได้ก็ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1 เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง
3 เพื่อให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษาและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน
4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
5 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา
โดยมีนักเรียน ที่จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นคือชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ โรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน ) และโรงเรียนเทศบาล 3 ( อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม ) รวมทั้งสิ้น 342 คน