กำแพงเพชรจัดงานวันสตรี  ชื่องาน “สตรียุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องานว่า “สตรียุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” พร้อมด้วยางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายโจม  ฐิตะชนะภัค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายชรินทร์ ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีนางสุนันทา  พัฒนาศักดิ์ภิญโญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการงานในวันนี้ ว่า การจัดงานในวันนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร  และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้สตรีเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อ่างถูกต้องเหมาะสม  ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ ทักษะเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อให้สตรีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ขยายผลให้สตรี กลุ่มอื่น ๆ ได้ต่อไป

ในการจัดกิจกรรมวันนี้ มีองค์กรสตรีทุกระดับในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน มีการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านวิชากร  การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นประจำปี 2562  “สตรีแกร่งจิตอาสา” จำนวน 11 รางวัล  มีการจัดฝึกอบรม และสาธิตอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 14 อาชีพ ตลอดจนมีการจัดร้าน แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มสตรีของแต่ละอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับสตรีที่ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  “สตีแกร่ง จิตอาสา” จำนวน 11 คน คือ นางสมบัติ  เพชรเนียม อำเภอบึงสามัคคี, นางสังวาล  คงเนียม  อำเภอเมืองกำแพงเพชร, นางสาวประสพพร  กระมล อำเภอโกสัมพีนคร, นางสดใส  กลิ่นด้วง อำเภอไทรงาม, นางฉลวย  มาจาด  อำเภอคลองขลุง, นางปาลิตา  คำภูคำ อำเภอคลองลาน, นางสาวมีนา  บดีรัฐ  อำเภอพรานกระต่าย, นางอัญชิษฐา  ชัตเตอร์ฟิลด์ อำเภอทรายทองวัฒนา, นางฉลาด  โคตะผุย  อำเภอปางศิลาทอง, นางดาวเรือง  หมายกลาง  อำเภอขาณุวรลักษบุรี และนางวาสนา  จั่นเพชร  อำเภอลานกระบือ