คณะกรรมการสถานศึกษา มอบ 1.5 ล้าน พัฒนา ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฯ “สิงห์โตทองไรซ์-เฉาก๊วย ร่วมมอบเงิน 1.5 ล้าน สมทบปรับปรุงพัฒนาอาคารโรงเรียนวันนี้วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น.ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยประชุมกันที่ห้องเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบไปด้วย นายมนต์ชัยรุ่ งชาญชัยประธานกรรมการฯ พ.ต.อ.ขัตติยะ อนันตวงศ์ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ นายจักรไตรภพ หนุนเพชร นายสดุดีพุทธัง นายนวรัตน์ ยงยุทธวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสาธิต ตันติสันติสม กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง นางสุพัตราเข็มเพชร กรรมการผู้แทนครู   นายวสันต์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายปริญญา เชียร์สวัสดิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง และนางสาวเนาวรัตน์ นาคพงศ์ผู้ อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการฯ ประชุมร่วมกัน ในที่ประชุมได้ปฏิบัติตามระเบียบวาระหัวข้อเรื่องสำคัญต่างๆของการประชุม เช่นการบริหารงานทางวิชาการ การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารงานงบประมาณ เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การบริหารงานบุคคล เรื่องข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  ที่มีผู้บริหารครูประจำการครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครูต่างชาติ รวมแล้วมีจำนวน 122 คนนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ก็จะมีข้าราชการครูและบุคลากรเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเข้าและย้ายออกและในปี 2562 นี้จะมีข้าราชการครูเกษียณจำนวน 5 ราย ที่ประชุมยังได้ประชุมเรื่องการบริหารงานทั่วไป เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปี 2562 การกำหนดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ การประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน ตามนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  คือ คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป ได้มอบเงินสดจำนวน 500,000 บาท และ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด มอบเงินสด จำนวน 1,000,000  บาท ให้กับทางโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นการบริจาคเพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการสร้างโดมหลังคากันแดดกันฝนหน้าเสาธง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้องประชุมพิสุทธิ์จงกลนี และหลังคาอเนกประสงค์หน้าอาคารสีสัตบรรณ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคมาเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างอาคารต่างๆภายในโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพและได้รับความสะดวกสบายมีความปลอดภัย มีสุขภาพจิตและสุขอนามัยที่ดี และนี่ก็เป็นการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่จะพัฒนาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ซึ่งทางโรงเรียนได้กล่าวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชุดนี้ว่า มีความพร้อมแล้วก็เป็นบุคลากรสำคัญของทางโรงเรียน ที่ได้รับความกรุณาเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป// พิพัฒน์ จงมีความสุข ข่าว kppnews.net สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร