เพิ่มความรู้ครู เทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล

กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการ(เทคนิคการสอนแบบ EF Executive Functions)สอนครูสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในวันที่ 28- 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)โดยมีนางโชติกา ฐิตชนะภัค รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมนางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานกล่าวรายงานจัดการอบรม

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรเป็นวิทยากรให้ความรู้และมี ดร. ณิชชา คงรัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานงานให้การอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นอนุบาลได้มีความรู้ในเทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล โดยมีครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลต่อไป