ประกวด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งให้กำลังใจชมรมที่เข้าร่วมประกวด ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้ส่งจังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร และชมรมเข้าร่วมประกวดจำนวน 8 ชมรมสำหรับผลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ดังนี้

ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ต้นแบบระดับเพชร ประเภทชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มดีเด่น ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มดีเด่น ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวภักดีพาณิชการและเทคโนโลยี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มดีเด่น ประเภทสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ประเภทเรือนจำ/ฑัณทสถาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางกำแพงเพชร

กลุ่มดีเด่น ประเภทคุมประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มดีเด่น ซึ่งจังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร และชมรมทั้ง 8 ชมรมจะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป//ข่าว สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร