โรงพยาบาลกำแพงเพชร ชวนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 28 มีนาคม 2562โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดกิจกรรม จิตอาสารณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลกำแพงเพชร  นำโดย แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คุณวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณทิพวัลย์ วงษ์ใจ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมทำ “กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก” เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในตึกผู้ป่วยนอก ตึกกุมารเวช และตึกอายุรกรรมชายใน โดยมุ่งเน้นในการป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายในบ้าน ชุมชน สถานที่สำคัญต่างๆ ประชาชนทุกคนจะต้องมีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 350 คน// ข่าว โรงพยาบาลกำแพงเพชร