กองอำนวยการเทศบาล กพ.ดูแลประชาชนเกาะกลางน้ำ

วันที่ 31 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรและคณะผู้บริหารรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ณ กองอำนวยการเกาะกลางแม่น้ำปิงเพื่อเฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาพักผ่อนบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง