อัยการจังหวัดกำแพงเพชร รดน้ำดำหัวขอพรจากบรรพอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

ที่บ้านอดีตอัยการจังหวัดกำแพงเพชรคนที่ 12 เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนิตยา เมืองมูลอัยการจังหวัดกำแพงเพชรคนที่ 47 และคณะประกอบไปด้วย นายบุญชัย เอกศรายุท อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นายเจษฎา รักวนิช อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะอัยการอีกหลายท่าน ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจาก ท่านจำรูญ อรรถธรรมสุนทร อดีตอัยการจังหวัดกำแพงเพชรคนที่ 12 เมื่อปีพ.ศ 2513-2520 (อดีตอัยการพิเศษประจำเขต 2 หรืออธิบดีอัยการภาค 2 ในปัจจุบันนี้) ปัจจุบันท่านอายุ 97 ปีและภริยา อาจารย์บุญห้อม อรรถธรรมสุนทร อายุ 88 ปี เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 และในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ของอัยการจังหวัดกำแพงเพชรรุ่นหลานเข้าขอรับพรจากอดีตอัยการจังหวัดกำแพงเพชรรุ่นปู่เป็นภาพที่ประทับใจในวงการอัยการเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้โดยการประสานงานของ นายเนาวรัตน์ ยงยุทธวิชัย อดีตผู้อำนวยการระดับสูงสำนักงานอำนวยการสำนักงานอัยการภาค 6ซึ่งการเดินทางเข้าพบกับผู้อาวุโสของ อัยการจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่ผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่ แล้วยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป ยังรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ได้แสดงบทบาทผู้สูงวัยอย่างมีพลัง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกถึงตนเอง ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคมนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป / พิพัฒน์ จงมีความสุข / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน