ทำบุญบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระอิศวร ศาลหลักเมือง ทำบุญ 3 วัด

สงกรานต์ บวงสรวงศาลพระอิศวร เจ้าพอ่หลักเมือง และทำบุญพระสงฆ์ 3 วัด ภายในวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์

ประเพณีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย  ข้าราชการการผู้ใหญ่ ประกอบพิธีที่เป็นมงคล ร่วมสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมือง โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประธานในพิธีสักการะบวงสรวง “ศาลพระอิศวร” สถานที่ตั้งชุมชนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชร ศาลพระอิศวร ประดิษฐ์สถาน เทวรูป พระอิศวร ประติมากรรมที่มีคุณค่าเป็นพิเศษทางประวัติศาสตร์และศิลปะ แสดงถึงความเชื่อ ความศรัทธราของบรรพบุรุษ   การปลูกสร้างศาลแห่งนี้ มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชี มีเทวรูปพระอิศวรสำริดที่จำลองขึ้นแทนเทวรูปพระอิศวรองค์เดิม ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้ลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์แล้วส่งลงเรือมายังกรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขอพระเศียรและพระหัตถ์คืนและโปรดให้สร้างรูปจำลองประทานให้เป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนี พร้อมทั้งจำลองอีกองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ที่ศาลพระอิศวรส่วนองค์จริงนั้น หลังจากที่ได้รับการซ่อมแซมจนมีสภาพสมบูรณ์แล้ว ก็นำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรเสร็จแล้ว เคลื่อนไปประกอบพีบวงสรวงเจ้าพอ่หลักเมืองที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กำแพงเพชร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพงเพชร โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ บวงสรวงมาจัดเรียง ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หัวหมู ผลไม้ พวงมาลัย ทำให้ทั่วบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตศรัทธา สำหรับเจ้าพ่อหลักเมือง มีนามว่า “เจ้าหมื่นขุนศรีวรจักร” ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมีอายุตามจารึก ว่า ตั้งมาเก่าแก่นานกว่า 700 ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าชัยวรมันต์ ผู้เรืองอำนาจในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น และมีการบูรณะปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองกำแพงเพชรหลายครั้ง ตามหลักฐานที่ปรากฏ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เจ้าพ่อหลักเมือง หมายถึงความมั่นคง ประดุจเป็นเมืองที่ปราการทำด้วยเพชร ประชาชนให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  ดลบันดาลประทานพร  ความเป็นสิริมงคล ความสุขในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน ธุรกิจการค้าปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุข และในวันเดียวกัน นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทำพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  3 วัด (วัดคูยาง/วัดบาง/ วัดเสด็จ) ณ บริเวณเมืองเก่า วัดพระแก้ว พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 3 วัดในครั้งนี้ก็ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย และความเจริญรุ่งเรื่องของชาวเมืองกำแพงเพชรสืบไป ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี //kppnews.Net กำแพงเพชรฮ็อตนิวส์ //สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร