สงกรานต์ โรงพยาบาล  สรงน้ำอู่ทอง รดน้ำดำหัว ผู้บริหารผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดพิธี สรงน้ำ หลวงพ่ออู่ทอง ก่อเจดีย์ทราย  พร้อมกับรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ ปีที่ 40

วันที่ 17 เมษายน 2562 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดพิธีสรงน้ำ หลวงพ่ออู่ทอง พร้อมกับรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์  ของปีนี้ โดย แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยกรโรงพยาบาลกำแพงเพชร   เป็นประธานในพิธีบริเวณวัดสามจีน  ภายใน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำ  หลวงพ่ออู่ทอง  มีคณะผู้บริหาร  แพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีด้วยเสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใส เต้นบาสโลป เป็นสีสันสร้างบรรยากาศให้คึกคักสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแพทย์หญิงอัง คณาอุปพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ได้รับเกียรติให้มากล่าวเล่าเรื่องงานประเพณีสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้บริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ในวันสงกรานต์ เป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของไทย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณโดยจัดงานทุกวันที่ 17 เมษายนของทุกปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และผู้บริหารขึ้น ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์  ก็คือเพื่อแสดงความรักเคารพนับถือห่วงใย และให้กำลังใจผู้สูงอายุ ให้ท่านดีใจมีขวัญและกำลังใจ ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร และยังให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มีโอกาสขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินและขอพรจากทุกท่าน เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ตลอดปีพุทธศักราช 2560 แล้วยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวโรงพยาบาลกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไปแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงภารกิจหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร  ที่มีหน้าที่ดูแลบริการพี่น้องประชาชน ให้มีสุขภาพคลายจากความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาโรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้มีความพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์การแพทย์และแพทย์พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งก็ได้ใช้โอกาสนี้ได้สื่อสารต่อกัน และก็ได้กราบขอขมาลาโทษที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจจะพลั้งเผลอผิดพลาดต่อผู้ใดผู้ หนึ่งในโอกาสประเพณีอันดีงามเทศกาลสงกรานตสำหรับกิจในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บรรดาผู้บริหาร  แพทย์พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล  เป็นการสืบสานประเพณี แสดงความกตัญญู ขอพรผู้สูงอายุ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคคลากรภายในโรงพยาบาล ที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมา นานถึง 40 ปี  นอกจากพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์  แล้วตกเย็นก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมาย การแสดงมหรสพ ลิเก ภาพยนต์ และการจับมัจฉาพาโชค สำหรับวัดสามจีนในโรงพยาบาลกำแพงเพชร แต่เดิมเป็นวัดร้างของกรมศาสนา เมื่อปี พ.ศ.2496 เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น จึงได้ขอที่ดินของกรมอาชีวศึกษา ที่มีวัดสามจีน ขึ้น หลวงพ่อวัดสามจีนเป็นพระประธานเป็นสมัยอู่ทองคางคน สร้างด้วยทองสัมฤทธสันนิษฐาน ฐานเจดีย์ ที่พบอยู่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือ ก่อด้วย อิฐเก่าลักษณะเหมือนอิฐที่ก่อสร้างเจดีย์ตามวัดร้างในทุ่งเศรษฐีการก่อสร้างวัดนี้คงอยู่ในสมัยสุโขทัยร่วมอู่ทองในปี พ.ศ.2501 ผู้มีจิตศรัทธาได้ทำการบูรณะโบสถ์ข้างจัดจีนขึ้น ช่างปั้นปฏิสังขรณพระประธานใหม่ ในปี พ.ศ.2518 ได้ทำการลงรักปิดทองพระประธานในปี พ.ศ.2519 และปี พ.ศ.2520 คณะกรรมการโบสถ์ได้ทำการก่อสร้างต่อเติม เป็นที่สักการะมาจนถึงปัจจุบัน ถึง 62 ปี แล้ว