คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร และประชาชนผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเอง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงแต่แม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

รวม 6 ประเภท คือ 1. นักเรียน นักศึกษา 2. นักกีฬา 3. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.นักร้อง นักแสดง ศิลปิน 5.สื่อมวลชน และ 6.ประชาชนทั่วไป โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1. เรื่องที่ส่งต้องเป็นเรื่องจริง โดยเป็นเรื่องของตนเอง หรือเรื่องของบุคคลอื่นที่รู้จัก
2. จะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ได้แก่ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ ดำรงตนเอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ผู้สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 2 แผ่น ไปยังประธาน คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 1) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-705030