ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร