อำเภอเข้ม..ตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน โกสัมพีนครไม่พบผู้เสพ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.อำเภอโกสัมพีนครได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลลงมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอต่างๆในการรณรงค์และแนวทางมาตรการในการยับยั้งปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาความมั่นคงของประเทศอำเภอโกสัมพีนคร ภายใต้การอำนวยการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ร่วมด้วย ร.ท.สานิด บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.อำเภอ และ เจ้าหน้าที่ อส.ปฏิบัติการตรวจสารเสพติดฯ  กลุ่มเป้าหมายลูกจ้างในสถานประกอบการ ม.19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ผลจากการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างภายในร้านจำนวน 10 ราย ไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมกำชับเน้นย้ำให้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฯลฯ

ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโกสัมพีนคร จะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตามมาตรการฯ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานประกอบการเป็นอย่างดี ลุล่วงด้วยความเรียบร้อย / สิงห์เหนือรายงาน