นักข่าวสมาคมนักข่าว ประชุมขับเคลื่อนกิจการสมาคมฯสังคม

นักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่น สังกัดสมาคมนักข่าวฯ ศูนย์กลาง ฐานันดร 4 สร้างสรรค์ข่าวสารเพื่อสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมกิจการสมาคมครั้งที่ 2  เข้มข้น 

กลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร นักข่าวลากหลายสำนัก สงกัดส่วนกลางสถานีใหญ่ของประเทศ และสื่อท้องถิ่นร่วมประชุม สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมอาคารโชว์รูม บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) สำนักงานใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสมพงษ์ พงศ์สุทธิยากรเป็นนายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร นางจารุวรรณ สุวรรณวัฒนา นายสุเทพ อินทจันทร์ ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ร้องเสียง อุปนายกฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษาเข้าประชุมกันพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้ปฏิบัติตามวาระ สรุปผลการประชุมมีประเด็น การจัดงานสมาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจ และต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนักธุรกิจ ข้าราชการ ภารรัฐ และเอกชน  ด้วยดี สมาคมฯมีบุคลากรสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับการกล่าวขานถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานรัฐ สังคมอาชญากรรม เกษตร คุณภาพชีวิต สถานการณ์ประจำวัน ได้อย่างต่อเนื่องและสัมผัสได้ ถึงความเป็นสื่อมวลชน

นอกจากนี้ได้ย้ำสมาคมให้ประชุมไปตามบทกฎหมาย ให้ถูกต้องไม่เป็นสมาคมที่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นสมาคมเถื่อนที่ต้องถูกตรวจสอบได้ กรรมการที่ประชุมยังได้ถกแนวทางการดูแลช่วยเหลือสังคมด้วยกันหลายด้าน เพื่อพิจารณา และได้ฝากถึงนายกสมาคม ดำเนินการจัดทำเสื้อสมาคมให้กับ คณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมทั้งเข้มงวดกับคณะกรรมการที่ไม่ให้ความสนใจกิจการของสมาคมฯ เพื่อคัดเลือกนักข่าว นักประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานแทนที่ โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณได้แจ้งทางช่องทางให้คณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  “ทุกท่านครับจากการก่อตั้งจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมนักข่าว ส่วนกลางและท้องถิ่น กำแพงเพชร ซึ่งระเบียบ ต้องมีการประชุมประจำเดือน โดยสมาคมเราได้กำหนด การประชุมประจำเดือน ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันนี้ ได้มีมติว่า กรรมการ สมาชิก ทุกท่านควรเข้าร่วมประชุม หากติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ท่านสามารถแจ้งขออนุญาต ลา ทางไลน์นี้ของสมาคม หรือแจ้งท่านนายกสมาคม อุปนายก เลขานุการ แล้วแต่ความสะดวกเหมาะสม หากท่านใด ขาดการประชุม ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะมีการพิจารณา ตามระเบียบข้อบังคับ ในการประชุมประจำเดือน ในครั้งถัดไปครับ  เพื่อให้การดำรงอยู่ของสมาคมของพวกเราครับ  ขอบคุณครับ” 

สมาคมฯได้จดทะเบียนสมาคมฯ โดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดกำแพงเพชร  นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ซึ่งทางสมาคมมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อปกป้องคุ้มครองสมาชิกและสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักวิทยุ นักโทรทัศน์ และนักประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง และภายในท้องถิ่น ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การพิมพ์ การโฆษณา การแสดงออกและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
 3. ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามของสมาชิก โดยให้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบในหลักปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
 4. ส่งเสริมสวัสดิการและความสามัคคีของสมาชิก ส่งเสริมการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 5. ส่งเสริมสนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ภายใต้ความเที่ยงตรงถูกต้อง
 6. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชาติ เพื่อยังสันติสุข ภราดรภาพ เคารพในสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้น

นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณ นายสุภชัย ปิติวุฒิ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กรรมการบริหาร บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) สำนักงานใหญ่นครชุม และสาขาสลกบาตร ที่อนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ใช้ห้องประชุมภายในบริษัทฯ เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างสื่อมวลชน กับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน กระชับความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย นส.สุทธิกานต์  บุ้นเสา เลขาธิการ  นายขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ นายดิเรก ยคชรัตน์ ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน พ.ต.ท.เชาวลิต รัมวุฒิ จรรยาบรรณ นายวิทยา จตุรภาค กีฬานายฤทธิชัย พลมั่น ผช.เลขาธิการ นายอภิมุข โรจน์นวกร ผช.กีฬาและ ปชส. นายประวิทย์  ปะนะตัง ผช.จรรยาบรรณ

ผู้สื่อข่าวที่มีต้นสังกัดทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น มีทั้ง ทีวี หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์  ประกอบด้วย

 1. สมพงษ์ ไทยรัฐ นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร ผู้สื่อข่าว ไทยรัฐทีวี, นสพ.ไทยรัฐ และไทยรัฐออนไลน์
 2. ศุภชัย ศรีงาม นสพ.เดลินิวส , นสพ.ประชาไทย
 3. พิพัฒน์ จงมีความสุข เนชั่นทีวี, เดลินิวส์, workpoint, กรุงเทพธุรกิจ, NewTV, คมชัดลึก, ผช.ช่อง 9 สำนักข่าวไทย, chakangrao.today
 4. อาทิตย์ สุวรรณโชติ นสพ.ข่าวสด
 5. สัญชัย ศุภดิษฐ์ นสพ.มติชน
 6. จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา หนังสือพิมพ์สี่ทิศ
 7. จักรพรรณ์ ร้องเสียง Thai PBS, ไทยรัฐ, ชาวนี้ที่หมอชิด PPTV, ช่อง 8, อัมรินทร์ และสปริงนิวส์ และ timenews กำแพงเพชร
 8. สุเทพ อินทจันทร์ ช่อง 13 สยามไทย และ นสพ.สี่ทิศ
 9. จันทร์ จันทร์ฉาย นสพ.ไทยรัฐ ช่อง 7 HD ผู้จัดการ manager
 10. ธนรัฐ นครกัณฑ์ ช่อง 8
 11. ขวัญชัย ยุทธนสุนันท์ TNEWS , รายการตาสัปรด ช่อง 3
 12. ภาณุวัฒน์ พันธ์ชัย ไบรท์ทีวี, ช่อง 7
 13. เจษฎา เรื่อศรีจันทร์ Newsstation
 14. ทรงกรด เจ้าอภิบริบูรณ์ ช่อง 9 สำนักข่าวไทย
 15. ปณิธาน จันทร์เขตต์ นสพ.เดลินิวส์
 16. ดิเรก ยคชรัตน์ สวท.กำแพงเพชร
 17. ศรีจันทรา  ปานช้าง  วิทยุตำรวจภาค 6
 18. อรวรรณ ปาลัว  วิทยุ อสมท.
 19. อนุพงษ์  สมศักดิ์  วิทยุ อสมท.
 20. บุญทิน  นนท์คำ  นสพ.สี่ทิศ

เสร็จแล้วสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมโชว์รูม และ ”แปลงเกษตรอินทรีย์ Organic Backyard Showroom”  แปลงเกษตรอินทรีย์พื้นที่ 400 ตารางเมตร ด้านหลังโชว์รูม ทางบริษัท ได้ดำเนินการมา กว่า 1 ปี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สวัสดิการพนักงาน อภินันทนาการลูกค้า ชุมชน และสังคม เน้นการมีส่วนร่วม จากพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำ หลักการจัดการขยะ Zero Waste มาใช้ มีการดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองภายใน ทั้งการแยกขยะเศษอาหารจากโรงอาหารพนักงานมาหมักร่วมกับจุลินทรีย์จาวปลวก / ทำปุ๋ยอินทรีย์ แบบไม่พลิกกลับกอง จากเศษใบไม้ และอินทรีย์วัตถุ ทำเกษตรปลอดการเผา มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รูป แบบ การเพาะปลูก มีหลากหลาย ทั้งการปลูกบนดินแบบปกติ การปลูกแบบ “แปลงผักยกพื้น” รองรับสังคมสูงวัย สะดวกจัดการทำงานได้ง่าย การปลูกผัก แบบ aquaponics โดยการนำ กะบะไลเนอร์เก่า มาทำบ่อเลี้ยงปลา แล้วหมุนเวียนน้ำมาเลี้ยงพืชสำหรับผลผลิตที่ได้นอกจากพนักงานจะนำกลับไปทำอาหารทานที่บ้าน บริการลูกค้านำผัก กลับไปทำเมนูเพื่อสุขภาพ ที่บ้าน ทางบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ ให้กับบุคลลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน ตลอดไป // ข่าวภาพ  ทีมข่าวเคพีพี New (chakangrao.today)สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร