ทำบุญ บ.เฉาก๊วยชากังราวเป็นสิริมงคล มอบคนละแสน ทำงานดีเด่น 2 คน อีก 3 คนรับโชคด้วยหลายหมื่น  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่โรงงาน บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้าขายดี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชร  เลขที่ 141/3 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครอบครัว ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ นายสุรกิจ  สุวรรณโรจน์ บุตรชาย อาจารย์เสนอ เพชรพลาย อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร  โดยนิมนต์ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยางพระอารามหลวง พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรฝ่ายธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณพระอารามหลวง วัดช้าง พระเถรานุเถระ รวม 9 รูป ประกอบพิธีทำบุญประจำปีโรงงานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัดปกติ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ จะทำบุญโรงงานพร้อมกับทำบุญคล้ายวันเกิดของตนเอง เป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คล้ายวันเกิดครบรอบ 64 ปี ครอบครัว “สุวรรณโรจน์” สืบสานทำบุญ “ทอดผ้าป่าสามัคคี หล่อพระธรรม นำศิล 5 สู่เยาวชน” โรงเรียนบ้านบึงพิไกร ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ตามเจตนารมณ์ เสริมวุฒิ  เสริมวัด เสริมรัฐ เสริมราษฎร์ ที่ในปีนี้ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้ให้ข้อคิด กับผู้ที่มาร่วมในงานบุญโดยให้ความสำคัญกับประเด็น การสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีศีล ก่อนที่จะเติบโตเป็นคนเก่งของครอบครัวของประเทศ  โดยจัดทำ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำการศึกษา โดย บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ร่วมสถานศึกษา ขับเคลื่อนพัฒนานักเรียนเยาวชน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการนำคุณธรรม นำการศึกษา เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ 400 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ต้นกล้าเด็กนักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนเป็นผู้คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ได้มีทักษะ มัคนายกน้อย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และได้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้นอีกด้วยดร.เสริมวุฒิ เปิดเผยว่าต้องการสร้างแผ่นดินกำแพงเพชร ให้เป็น แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” โครงการนี้ใช้เวลา 5 ปี งบประมาณ 15 ล้านบาท ขณะนี้มีนักธุรกิจรถยนต์ปทุมธานีชื่อดังแบนด์ต่างประเทศ และ โรงเรียนในอำเภอหาดใหญ่ให้ความสนใจโครงนี้ เพือนำไปต่อยอดสร้างเด็ก ให้เป็นคนดีของครอบครัว ของประเทศชาติส่วนพิธีทางศาสนาที่บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด เด็กหญิงศุภณัฐ สุขมโนธรรม จากโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขุนรามอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นนักเรียนชั้น ประถมปีที่ 5 ทั้งหมด ในโครงการคุณธรรมนำการศึกษา มาทั้งหมด 8 คนมาทำหน้าที่เป็นมัคทายกน้อยมัคนายกน้อยรัตนาศีลอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม กล่าวถวายทาน หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ ทางบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ประชุมภายในบริษัทมีพนักงานโรงงานเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นนำไปพัฒนาให้บริษัทมีความมั่งคง ก้าวหน้า นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติ ดีเด่นด้วยกันจำนวน 5 คน ในจำนวนนี้มี 2 คน ที่รับรางวัลคนละ 1 แสนบาท ส่วนที่เหลือก็ได้รางวัลจำนวนที่มากด้วยเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับ พนักงานลูกจ้างได้ร่วมกันตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัว และเพื่องานในหน้าที่ให้กับบริษัทกันอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง // สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร