กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ kppnfe 60.0

เดินต่อ เข้าตา..!!! สิงห์เหนือเชียงราย เสือใต้กำแพงเพชร ผนึกกำลังระบบออนไลน์ กศน. “ระบบช่วยเหลือผู้เรียน กศน.งานที่สอดคล้องนโยบาย ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาคน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้”เมื่อวันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ตัวแทนทีมงาน ICT สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอทรายทองวัฒนา หัวหน้าชทีม พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม ครู กศน. อำเภอบึงสามัคคี นายอภิวัฒน์ สังคง ครู กศน. อำเภอพรานกระต่าย และ นายอินทนนท์ แก้วทอง ครู กศน.อำเภอคลองขลุง เดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ ภายใต้ชื่อ kppnfe 60.0 สนับสนุนการแสดงผลงานการเรียนการสอนระบบออนไลน์ Google Classroom ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายโดย นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ เข้ารับการประเมินระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการ กศน. เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.อัจฉรา สากระจาย อดีตรองเลขาธิการ กศน.พร้อมด้วยคณะรวม 4 ท่าน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รายงานผลการดำเนินการ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน ออนไลน์ ภายใต้ชื่อ kppnfe 60.0 ที่ได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2559 ซึ่งขณะนั้น นายบุญทรง จิโนเป็ง เป็นผู้อำนวยการฯ ซึ่งมีระบบช่วยเหลือผู้เรียน อยู่ทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1 ระบบการเรียนการสอน การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. 2 สื่อคลิปภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 3 สถานีข่าวประชาสัมพันธ์ 4 การส่งเสริมจำหน่ายสินค้าระบบออนไลน์ oocc 5 ห้องสมุดออนไลน์ และต่อยอดด้วยระบบส่งเสริมการอ่านรูปแบบหนังสือลอยฟ้า sky books โดย นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการฯ เมือปี 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายใช้ระบบ Google Classroom ช่วยจัดการเรียนการสอนซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอีกระดับหนึ่ง โดยการนำเสนอผลงานดังกล่าวที่ได้มีการพัฒนาประสานงานกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาระบบออนไลน์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน นักศึกษา และ ครู กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือได้ว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาคน สร้างนวัตกรรม ในด้านการจัดการศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง //ทีม ICT กศน.กำแพงเพชร รายงาน