แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนขยะ”แยกก่อนทิ้ง”

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางสมพิศ  แก้วแดง รองประธานฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ  ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ : กำแพงเพชรเมืองสะอาด ชุมชนปลอดขยะแยกก่อนทิ้ง และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง นโยบายจัดการขยะในครัวเรือนตามแนวทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร