แข่งขันจักรยาน “กำแพงเพชร ครอสคันทรี” ครั้งที่ 1”

นายสุนทร รัตนากร นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดโครงการแข่งขันจักรยาน “กำแพงเพชร ครอสคันทรี” ครั้งที่ 1” ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมกีฬาจักรยาน เป็นกีฬาควรได้รับการส่งเสริม เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชน ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย  ตลอดจนยังสามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางระยะทางไกล แทนการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบัน การปั่นจักรยานยังทำให้ผู้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้จักรยาน เกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ประชาชนและผู้สนใจหันมาออกกำลังกายโดยจักรยานยิ่งขึ้น และยังเป็นการต่อยอดให้เยาวชน หันมาสนใจในกีฬาจักรยาน และรักการออกกำลังกายมากขึ้น สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมทางด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้กล่าวขอขอบคุณ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้