อบจ.เชิญ 86 อปท.ร่วมจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ คมนาคม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าที่ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกมล สิมเมือง , นางยุวดี คงอินทร์ สมาชิก สภา อบจ.นายพงษ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ,นายสำเรง พนมวสาน์ ที่ปรึกษาฯ ที่ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชรินทร์  ไชยยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการนี้ว่า อบจ.ได้มีการประสานแผนพัฒนาทั้งถิ่น  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกำแพงเพชร โดยผ่านกระบวนการจากคณะการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อเห็นชอบโครงการที่มาจากการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในการก่อสร้างถนน และขุดลอกคลอง เป้าหมายซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการบางโครงการ ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซักซ้อมผู้บริหารท้องถิ่น และจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ และเห็นชอบโครงการ ได้แก่ผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าสำนักงปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ มาซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำนวน 89 อปท. รวม 300 คนนายก อบจ.ได้เน้นย้ำถึงการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละ อปท. ที่ต้องประสานแผนพัฒนามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกรงว่าจะล้าช้าและไม่ทันการ  โดยในปีนี้นโยบายที่ เน้นมากเป็นพิเศษ คือ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งน้ำ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ให้มากกว่าเดิม แต่งานประจำที่เคยทำก็ยังคงทำอยู่ เช่น งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานส่งเสริมอาชีพ แต่ที่จะมุ่งพัฒนาก็จะเดินหน้าพัฒนาให้มากขึ้นโครงการแรกที่จะทำคือ โครงการตรวจหาสารพิษในร่างกาย เพราะจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตรมาก เป็นจังหวัดที่มีสารพิษตกค้างในร่างกายมาก จึงมีแนวคิดให้ อสม. ในหมู่บ้านออกไปตรวจสุขภาพให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรทุกพื้นที่เรื่องที่สองเรื่องของการศึกษา ที่มุ่งพัฒนามาโดยตลอด โดยจะมุ่งผลักดันให้ลูกหลานในจังหวัดกำแพงเพชรเรียนให้ได้มากที่สุด เพราะวุฒิการศึกษาเป็นเรื่องสำคาญมากที่จะต้องใช้ในการสมัครเข้าทำงานในอนาคต รวมไปถึงเรื่องภาษา  เรื่องที่สามการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีรายได้เข้าครัวเรือนมากขึ้น โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด สุขภาพดี มีการศึกษา และต้องมีเงินกลับมาใช้ให้ได้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เรื่องน้ำสำคัญมาก สภาวะปัจจุบันภัยแล้งเกิดเป็นบริเวณกว้าง น้ำไม่มีใช้ ส่งผลให้การทำการเกษตรได้รับผลกระทบมาก จึงคิดว่าจะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำทำการเกษตร ที่สำคัญเป็นการตอบรับนโยบายของชลประทานที่มีโครงการในจังหวัดกำแพงเพชรใหม่ ๆ มากมาย เราจึงต้องต่อยอดโครงการเหล่านี้ ในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งหายากมาก ยากว่าถนนมาก หลังจากประชุมในวันนี้ จึงอยากให้ทุก อปท. ช่วยกันคิดในเรื่องการหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะดำเนินการสนับสนุนด้านการงบประมาณในการดำเนินงาน อยากให้ประชาชน และเกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุด เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดทำแผน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดโดยให้ทุกท่านคิดทำโครงการขึ้นมา ท้องถิ่นละ 1 ล้านบาท และถ้าโครงการไหนมีประโยชน์มาก ใหญ่มากเป็นพิเศษ ให้ท่านได้นำโครงการนั้นเสนอเพื่อพิจารณา เพราะมีความตั้งใจจัดทำ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งน้ำ จะได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดโดยในการจัดโครงการครั้งนี้ นายสุนทร  อุ่นใจ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ได้ทำความเข้าใจในเรื่องการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องกรอบระยะเวลาในการจัดทำโครงการ และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และรูปแบบรายงานตามแบบ ผ.03/1 เพราะเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี เป็นอย่างมาก