เพิ่มศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการประชุมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เปิดการประชุมไปเมื่อวานนี้ทั้งนี้โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯนการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง

  1. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่  การป้องกันและควบคุมโรคคอตีบ บาดทะยัก

โดยคุณกุลสินี  สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และนางจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

​2.​การป้องกันและควบคุมโรคไข้หูดับ (สเตรปโตคอคคัส ซูอิส)

​โดยคุณกีรติวดี  ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมี อสม.เข้ารับการอบรม จำนวน 205 คน  จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในกิจกรรมดังกล่าว อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจาก 27 ชุมชนได้นำขยะที่สามารถรีไซเคิลนำไปจำหน่ายได้ มาเข้าสู่โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นอกจากปันผลให้กับสมาชิกของโครงการนี้แล้วยังช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนและยังได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชุมชนนั้นได้ตระหนักห่วงใยสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ปลอดจาก พิษภัยของขยะอีกด้วย